Så behandlar vi dina personuppgifter

Det är viktigt för oss på Lantz trafikskola att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker enligt gällande personuppgiftslagstiftning. Från och med 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen GDPR.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Lantz trafikskola behöver spara och behandla personuppgifter om dig såsom personnummer, telefonnummer och e-post. Vi inhämtar personuppgifter direkt från dig som kund. Vi kan även komma att uppdatera dina uppgifter från folkbokföringsregistret om det är nödvändigt för att till exempel kunna fakturera.

Ändamålet med hanteringen och rättslig grund

Vi behandlar personuppgifterna för de ändamål som anges nedan och den rättsliga grunden, dvs vad vi har för rättighet att samla in och spara dina personuppgifter, är markerat i kursivt.

 • För att kunna kommunicera med dig via SMS, e-post, telefon och post. Kommunikationen sker endast för att kunna hantera de tjänster du köpt eller avser att köpa och ej i marknadsföringssyfte. Vi har således ett berättigat intresse att hantera dina personuppgifter.
 • För att kunna fullfölja avtal då du bokat handledarutbildning eller begärt en utbildningsplan för släp- och motorcykelutbildning via vår hemsida.
 • För att kunna fullfölja avtal då du köpt någon av våra tjänster/produkter via vår e-handel där STR (Sveriges Trafikskolors Riksförbund) är personuppgiftsbiträde åt Lantz trafikskola.
 • För att kunna fullfölja avtal vid rapportering av synintyg till Transportstyrelsen.
 • För att kunna publicera bilder på Facebook, Instagram och vår visnings-TV. Detta görs för att öka kundnöjdheten samt ur marknadsföringssynpunkt. Vid insamling av personuppgifter som används till detta ändamål begär vi in ett skriftligt samtycke av dig som kund.

Hur länge sparas personuppgifterna och vem får tillgång till dem?

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de myndigheter som vi är skyldiga att rapportera till såsom Transportstyrelsen och Trafikverket för att kunna fullfölja den tjänst du köpt av oss. Samtliga anställda hos Lantz trafikskola och den som är ansvarig för respektive system har tillgång till dina personuppgifter hos oss. Personuppgifterna delas även med de personuppgiftsbiträden som vi tecknat avtal med. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt utifrån ändamålet och för den tid därefter som vi har laglig grund att spara uppgifterna (exempelvis utifrån bokföringslagen).

 • Personuppgifter som används vid elektronisk kommunikation sparas endast så länge det finns en aktiv dialog och ärendet inte är utagerat.
 • Personuppgifter som används vid bokning av handledarutbildning sparas i maximalt 12 månader.
 • Personuppgifter som används vid begäran av utbildningsplan för släp och motorcykel sparas i maximalt 3 månader.
 • Personuppgifter som används vid köp av någon av våra produkter/tjänster som vi erbjuder med hjälp av STR som personuppgiftsbiträde sparas utifrån ändamålet med respektive produkt/tjänst.
 • Personuppgifter som används vid synintyg sparas i maximalt 3 månader.
 • Personuppgifter som används vid publicering på Facebook, Instagram och visnings-TV sparas i maximalt 12 månader.

Dina rättigheter

Du har enligt Dataskyddsförordningen GDPR rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Vidare har du också rätt att begära radering av dina uppgifter i våra system under förutsättning att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det/de ändamål de samlats in och/eller behandlats. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig
Lantz trafikskola AB
Orgnr: 556525-3290
Mellersta Stenbocksgatan 11
254 37 Helsingborg
Telefon: 042-141080
info@lantztrafikskola.se